Promit

Systemy przeciwpożarowe od strony prawnej

Ochrona przeciwpożarowa w Polsce jest regulowana przez szereg ustaw i rozporządzeń. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje prawne dotyczące systemów ppoż., które należy zastosować w obiektach

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.1091) stanowi kluczowy akt prawny określający szczegółowe wymagania dotyczące systemów ppoż. w Polsce. Poniżej przedstawiamy rozwinięcie informacji zawartych w poprzednim tekście:

Rodzaje systemów ppoż.

Rozporządzenie definiuje różne rodzaje systemów ppoż., dostosowane do specyfiki i zagrożeń pożarowych danego obiektu. Do najpowszechniejszych należą:

 • Systemy detekcji i alarmowania pożaru: Obejmują czujniki dymu, ciepła, gazu oraz systemy alarmowe, które informują o zagrożeniu pożarowym i uruchamiają procedury ewakuacyjne.
 • Systemy gaśnicze: Składają się z tryskaczy, zraszaczów, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych urządzeń gaśniczych, które służą do zwalczania pożaru na wczesnym etapie.
 • Systemy oddymiania: Usunają dym i produkty spalania z budynku, ułatwiając ewakuację i ograniczając rozprzestrzenianie się pożaru.
 • Systemy kontroli dostępu i ewakuacji: Obejmują drzwi przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne, systemy ostrzegania głosowego oraz inne rozwiązania zapewniające bezpieczną ewakuację ludzi z budynku w razie pożaru.

Wymagania techniczne dotyczące systemów ppoż.

Rozporządzenie szczegółowo określa wymagania techniczne dla każdego typu systemu ppoż., obejmujące m.in.:

 • Konstrukcja i materiały: Urządzenia i elementy systemów ppoż. muszą być wykonane z materiałów odpornych na ogień i spełniać określone parametry techniczne, np. wytrzymałość termiczną i odporność na korozję.
 • Parametry techniczne: Określone są parametry techniczne, takie jak wydajność pomp gaśniczych, zasięg zraszania tryskaczy, czułość czujników dymu i temperatury.
 • Sposób montażu: Rozporządzenie precyzuje sposób montażu systemów ppoż., aby zapewnić ich prawidłowe działanie i zgodność z obowiązującymi normami.

Warunki dopuszczenia do użytkowania systemów ppoż.

Przed dopuszczeniem do użytkowania, system ppoż. musi spełnić szereg warunków, takich jak:

 • Zgodność z projektem: System ppoż. musi być zgodny z zatwierdzonym projektem technicznym i spełniać wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu.
 • Badania i odbiory: Przeprowadzone muszą zostać niezbędne badania i odbiory techniczne, potwierdzające prawidłowe działanie systemu ppoż.
 • Dokumentacja: Należy sporządzić i udostępnić odpowiednią dokumentację techniczną i instrukcję obsługi systemu ppoż.

Inne akty prawne

Oprócz wyżej wymienionych aktów prawnych, ochronę przeciwpożarową regulują również inne przepisy, takie jak:

 • Prawo budowlane: Prawo budowlane określa wymagania dotyczące projektowania, budowy i użytkowania obiektów budowlanych, w tym również wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
 • Normy PN-EN: Normy PN-EN określają szczegółowe wymagania techniczne dotyczące różnych aspektów ochrony przeciwpożarowej, np. dotyczące materiałów budowlanych, urządzeń ppoż. i instalacji ppoż.

Dobór systemu ppoż.

Dobór odpowiedniego systemu ppoż. do danego obiektu powinien być dokonany przez wykwalifikowanego specjalistę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Specjalista powinien wziąć pod uwagę m.in. charakter obiektu, jego przeznaczenie, potencjalne zagrożenia pożarowe oraz obowiązujące przepisy prawa.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest obszernym dokumentem, który szczegółowo reguluje kwestie związane z systemami ppoż. w Polsce. Należy pamiętać, że niniejszy opis stanowi jedynie ogólne podsumowanie i nie zastępuje lektury samego rozporządzenia. W przypadku pytań lub wątpliwości, zalecamy zapoznanie się z pełnym tekstem rozporządzenia lub konsultację z wykwalifikowanym specjalistą z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowe informacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top